Nr 3 - 1965 SLUTSÅLD
Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten
Författare: Nils Slunga.


 

Nr 9 - 1970
Oeconomiska anteckningar rörande norra delen af 
Uleåborgs län, åren 1814 och 1815.

Författare: Henrik Deutsch.

 

Nr 12:3 - 1971 SLUTSÅLD​
Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-1944
Författare: R. Lassinantti,                  E. Upmark, O. Thörnell, N. Björk, C. Gerdin m.fl.
 

Nr 16:2 - 1973
Juntin Talo ja lestadialainen heräys Täränössä
julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Tähän nyt 
julkaistuun faksimilepainokseen on lisätty muutamia 
sanojen selityksiä.
Författare: Johan Lantto.

 

Nr 4 - 1967  SLUTSÅLD
Om Torneå stad och dess angränsande socknar
Författare: Ericus Brunnius.


 

Nr 10 - 1970 SLUTSÅLD​
Liv och arbete i Norrbottens finnbygder
Författare: W. L. Wanhainen
Översatt och bearbetat av     William Snell

 

Nr 13 - 1972  SLUTSÅLD​
Kamaripirtiltä, muisteluksia Tornion murtheela
Författare: William Snell.


 

Nr 17 - 1973
Haparanda 1910 - 1920, Idyll och dramatik.
Detta är berättelsen om små-staden Haparanda och stadens läge vid gränsen och det ryska väldet i öster. Vidare kan man läsa om första världskriget och bered-skapen men även kampen mellan de röda och vita i Torneå.
Författare: J. Gustaf Svanberg.

Nr 7 - 1969  SLUTSÅLD
Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå lappmark
Omtryck från Kongl. Vetenskapsakademins nya handlingar 1803-1804
Författare: Er. J. Grape.

Nr 11 - 1970  SLUTSÅLD​
Kansanelämää Norrbottenin suomalaisseuduilla, muistiin- panoja 1900-luvun alkuvuosina
Författare: W. L. Wanhainen
Laatinut ja täydentänyt William Snell
 

Nr 15 - 1973  SLUTSÅLD
Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius
Författare: Olle Franzen.


 

Nr 18:2 - 1984  SLUTSÅLD
Fjällbygdens människor berättar
Författare: Carl Johansson.

nr 20:2 - 1976
Kamaripirtti består av en samling berättelser från den lilla torpstugan i William Snells nära grannskap. 
Författare: William Snell

Nr 23 - 1977
Jordens figur illustrerar den insats som Maupertuis gjorde i 1700-talets stora vetenskapliga strid om jordens form. Frågeställningen var om jorden var tillplattad vid poler-na. Han ledde denna vetenskap-liga expedition till Tornedalen 1736-37.
Författare: Af Herrar De Maupertius, Clairaut, Caumus, 
Le Monnier.

Nr 21 - 1976  SLUTSÅLD
Ofotenbanan
Författare: Gustav Rosén.

 

Nr 24 - 1978
Dödsbona - en spärr för jordbruket i Tornedalen tar upp frågan om jord- och skogsbruketsfastigheter i Tornedalen som hindrar utveck-lingen av jordbruket. Detta kan ses som en konsekvens av den om-fattande strukturomvandlingen som skedde på 60-talet i Tornedalen.
Författare: Astrid Muotka
 

Nr 22 - 1976  SLUTSÅLD​
Återblick
Författare: William Snell

 

Nr 25 - 1978
Länsman Buchts brev. Eftervärlden har aldrig blivit 
riktigt färdig med detta ödemarks-drama i november 1852. Mycket har skrivits om detta drama och många förklaringar har framförts. Hans brev till sin familj bör 
intressera de som vill gå djupare i händelserna 1852.
Författare: L Johan Bucht.

Nr 26 - 1978
Forsfararens brud – Mikko, Ulla och Eino. I William Snells över-sättning av Väinö Katajas ”Koskenlaskijan morsian och Ollin-Mikko, Aapon-Ulla ja Ullan-Eino” har Kataja hämtat inspira-tionen från flottningen i Torne 
älv. Mikko, Ulla och Eino är en allmogeskildring från backstugu-
sittarnas horisont.
Författare: William Snell.
 

Nr 31 - 1980
Korset och trolltrumman. 
Huvudpersonen i denna bok är den stridbare och begåvade men något törstande lapske kaplanen i Enontekiö Olaus Mathiae Sirma och kretsen kring honom av finnar, samer, norrmän och nybyggare i kärv 1600-talsmiljö.
Författare: Arvid Järventaus.


 

Nr 34 - 1981  SLUTSÅLD
Över gränserna
Författare: Walter Ericson.
 

Nr 37 - 1983  SLUTSÅLD
Frásagnir frá Kamaripirtti
Författare:William Snell


 

Nr 41 - 1985
Anders Kurt är en levnadsteckning som ger oss konturerna av en legendarisk man, en märklig livsgärning och ett trävaruföretags öden under sågverksindustrins
pionjärtid. Författaren var en av den finländska pappersindustrins
förgrundsgestalter.
Författare: Axel Solitander.
 

Nr 44 - 1987
Folkbildaren och utbildaren Bengt Andersson sade att den människofria produktionen breder ut sig och skapar problem. Där denna genomförs i därtill oför-beredda områden, uppstår andlig slum. Man överger människor
då man ger dem mer fritid än de lärt sig handskas med.
Flera författare.

 

Nr 47 - 1989
Tornion murteen sanastoa suomalaisessa kirjallisuudessa
– Tornedalsfinska ord i finsk-språkig litteratur. 
Författaren Sakari Vapaasalo är bördig från Kemi och var professor i finsk-ugriska språk i Uppsala.
Författare: Sakari Vapaasalo. 

Nr 50 - 1992
Ragnar Lassinantti – Nord-kalottens gudfar tecknar mannen och hans verk med den humor som är hans egen. Miljöer och skeenden i Norden skildras i boken med hans rika och insiktsfulla sakkunskap.
Författare: Markku Laukkanen.
Översättning: Georg Gripenstad.
 

Nr 53 - 1999
Tradition och Förnyelse – Tornedalens folkhögskola 100 år handlar om hur Tornedalen fick sin folkhögskola 1899 i Matarengi, Övertorneå – i tornedalsk folkmun
ofta benämnd ”Mataringin opisto” - som kom att bli den andra folk-högskolan i länet. I ett samhälleligt perspektiv beskriver boken skolans förhistoria och dess utveckling.
Författare: Karl Pekkari.
 

Nr 56 - 2006
Junttigården och den laestadianska väckelsen i Tärendö är nedtecknade minnen från gården i Tärendö och som skildrar gången tids självhushåll. Junttigården hade många likar i Tornedalen och i övriga landet. Med denna utgåva kan den svenskspråkige läsaren få smakprov på den finsktalande bondens kultur.
Författare: Johan Lantto.
Översättning: Thore Larsson.
 

Nr 59 - 2010 SLUTSÅLD
Kattuvuoma under andra världs-kriget beskriver livet i väglöst landskap under andra världskriget. Händelserna utspelar sig i gräns-trakterna mot Norge där norr-männen hade baser för sin sabotageverksamhet.
Författare: Ilmar Stöckel.
 

Nr 62 - 2013  (SLUTSÅLD)
På disponentens tid - Hjalmar Lundbohms syn på samer och tornedalingar
Författare: Curt V Persson
 

Nr 27 - 1979  SLUTSÅLD
Sóon valehtelematon tosi - Pakinoita ja puheita
Författare: Ragnar Lassinantti.
 

Nr 32 - 1981
Kronotorparna. Kronotorpen tillkom i en tid då överbefolkningen i Norrbotten var svårbemästrad. Utvandringen till Nordnorge från östra Norrbottens var omfattande. För att motverka detta började man dela upp hemmanen mellan bondens söner. Rationaliseringen inom skogsbruket drev fram avvecklingen av dessa kronotorp.
Författare: Sten Ove Bergström.
 

Nr 35 - 1982
Ur Svenska historien - Ruotsin historiasta. Boken erinrar om en tidsepok då en finskspråkig kulturbygd förändras till ett gräns-land mellan två språk och två
kulturer. I inledningen berörs fakta och farhågor som medverkat till att styra denna utveckling. Boken innehåller svensk och finsk text.
Författare: C. Georg Starbäck.
 

Nr 39 - 1982
Journal från en resa i Norden år 1736-37. År 1736 genomfördes en stor fransk radmätningsexpedition,
ledd av Pierre de Maupertuis. Denna gradmätningsexpedition,
som fick mycket beröm för sin noggrannhet, besökte bl a Övertorneå. Detta är själva dagboken om denna expedition.
Författare: Reginaud Outhier.


 

Nr 42 - 1985
Fransysk visit i Tornedalen 1736 – 1737. Boken redovisar de fortsatta studierna om gradmätningen lik-som två fransmäns skildringar tillgängliga i Celsiussamlingen i
Uppsala. Utifrån detta kan man besöka expeditionens triangel- punkter i terrängen.
Författare: Erik Tobé
 

Nr 45 - 1988
Bonde, soldat och skald, Antti Keksi drev gäck med både över- het och folk. I Tornedalen vet man. Där har hans dikter lästs och sjungits i generationer. Men för det
stora flertalet människor har 1600-talsskalden Anders Mickelsson Keksi förblivit okänd, liksom det mäktiga kväde han diktade om islossningen i Torne älv 1677.
Författare: Erik Wahlberg.
 

Nr 48 - 1990
Kautokeino 1852 – Några tidsdokument behandlar frågorna
om hur överheten möter grupper och andra som i kultur, språk och livsåskådning avviker från den. Och hur möter grupperna överheten? Boken ger en samlad
bild av samernas upproriska vrede om och kring dramat i Kautokeino 1852.
Författare: Georg Gripenstad.
 

Nr 51 - 1993
Loca Parallela Plantarum av Lars Levi Laestadius bygger på de latinska avhandlingarna som blivit tillgängliga för svenskspråkiga läsare i Georg Gripenstads över- sättning. Boken beskriver även i två uppsatser Pältsavallmon,
Papaver Laestadianum samt Laestadius trädgård i Karesuando. Av bokens 60 illustrationer är flertalet Laestadius egna växtteckningar.
Författare: Lars Levi Laestadius.
 

Nr 54 - 2003
Finska krigsbarns livsberättelser är en redovisning från andra världskriget, och då särskilt av de 70 000 finska barn som över-fördes till Sverige. Dessa barn skickades i flykt undan krigets fasor – de kom till Sverige efter att
ha lämnat sina hem, föräldrar och syskon – och mötte då inte bara ett land i fred utan ett land med främmande språk.
Flera författare.
 

Nr 57 - 2008
Gångstigsbygden handlar om folkbildaren, folklivsskildraren
samt folkhögskoleläraren Fredrik Borelius. Han cyklade och vandrade runt på den tornedalska
landsbygden, bodde i de gamla byarna och han kom människorna nära. Boken är en ammanställning av hans skildringar av livet i brytningstidens Tornedalen under 1900-talets första hälft.
Författare: Ingemar Borelius. 

 Nr 60 - 2010
Norrbotten 200 år - ett axplock ur historien. Detta gäller länet som är en fjärdedel av kartan till ytan. En kavalkad av årtionden blir stom-men i denna krönika. Därtill kommer ett urval av tidningstexter
som står för detaljerna.
Författare: Kjell Lundholm.

 

Nr 63 - 2015
Malmens land - gruvnäringen i Norrbottens län under 400 år.
En sammanfattning av bruks- och gruvnäring genom tiderna, från Nasafjällsäventyret till dagens expansion i Pajala och Malmfälten.
Pris 320 kronor (frakt tillkommer). Vid beställning över 10 exemplar är priset 250 kronor per bok.
Författare: Staffan Hansson 

Nr 30 - 1980  SLUTSÅLD
Arbetsstugorna
Författare: Erik Lundemark.

 

Nr 33 - 1981
Uppodlingar i lappmarken. Mest känd har Laestadius blivit som religiös förkunnare och väckelserörelsens upphovsman. Föga känd är han däremot för de framsynta lantbruksekonomiska idéer som han utvecklade i sin skrift Om uppodlingar i Lappmarken på det allmännas bekostnad.
Författare: Lars Levi Laestadius.
 

Nr 36 - 1982  SLUTSÅLD
På Finnmarkens yttersta öar
Författare: Samuli Paulaharju
 

Nr 40 - 1983
Jubileumsboken Tornedalens skola 150 år beskriver översiktligt utvecklingen under de gångna åren. Den tar också vara på vad bidragsgivarna själva minns från sin egen skoltid under de senaste decennierna. Boken vill öka för- ståelsen för skolans uppgift att skapa miljöer där enskilda
individer utvecklas i allmän-mänsklig gemenskap.
Flera författare.
 

Nr 43 - 1985  Slutsåld
Meän kieltä visar glimtar ur Tornedalens eget språk och dess värdefulla kulturarv. Kultur och språk hör nära samman. Ett språk kan inte och får inte avlägsnas 
från sin kulturella bakgrund men även ett beteende är anpassat till den kulturella miljön. 
Flera författare.
 

Nr 46 - 1989
Svensk lag och rätt i finskspråkig bygd. Boken erinrar om tider då svenska språket dominerat i officiella sammanhang även i en helt finskspråkig bygd. Förordet
behandlar också språkets nära samband med människans
personlighet, självkänsla och livsduglighet. Finskspråkig.
Förord: Irvis Scheynius, red. Karl Pekkari.
 

Nr 49 - 1991
Anders Hellant – en krönika om 1700-talets märkligaste torne- daling. Krönikan berättar om de växlande och tidvis strapatsrika liv han fick lov att föra för att tillgodose anspråken på honom från gränskommission, vetenskaps-
akademi och allehanda läns- och riksmyndigheter.
Författare: Erik Tobé.

 

Nr 52 - 1997
Samarbete för revolution – Kommunisternas hemliga verk- samhet i Tornedalen är titeln på Matti Lackmans forskningsrapport om Tornedalskommunisternas hemliga verksamhet under mellankrigstiden som tidigare
har publicerats på finska. Detta är den svenska versionen, delvis förändrad sedan man i ryska arkiv fått tillgång till tidigare hemliga handlingar.
Författare: Matti Lackman.
 

Nr 55 - 2005
Ragnar Lassinantti – i tal och skrift är en minnesskrift för att högtidlig-hålla minnet av honom då han i september 2005 skulle ha fyllt 90 år. Här presenteras även för
den nutida läsekretsen delar av hans samhällsanalys och kultur- historiska utblickar.
Red. Bengt Matti och Marita Mattsson Barsk.


 Nr 58 - 2008   Slutsåld​
I krigets spår 1809-2009 – två-hundra år norrbottnisk historia skildrar både svenska och ryska
militära insatser samt två år-hundraden av fredlig utveckling i Norrbotten. Vem vill inte läsa om
dessa två händelserika sekler som är direkt bakgrund till vår nutid.
Författare: Kjell Lundholm.
 

Nr 61 - 2011   Slutsåld​
Tungan mitt i munnen - Kieli keskelä suuta. Ett urval av Bengt Pohjanens krönikor. Parallelltext på svenska och meänkieli.
Författare: Bengt Pohjanen. 
 

Nr 64 - 2018
Ira lyssnar
Författare: Eva Stina Sandling
Handlar om Ira som bor i Norrbotten nära den stora älven som skickar elström i mörka streck på himlen. De pratar om framtiden och om hur underligt vädret har blivit. Och gruvan. Ska allting förstöras. Ira förstår vad hon måste göra.
Boken är översatt till nord- och lulesamiska.