Tornedalica ÄR EN ideell förening

ÅRSMÖTE FÖR TORNEDALICA 2022-03-30

DAGORDNING

1.  Mötets öppnande
2.  Årsmötets behöriga utlysande
3.  Dagordningens godkännande
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
5.  Val av justerare och rösträknare
6.  Fastställande av röstlängd
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för
     verksamhetsåret 2021
8.  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
     resultaträkning) för verksamhetsåret 2021
9.  Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
      verksamhetsåret 2021
11. Fastställande av eventuella medlemsavgifter
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
      för det kommande verksamhetsåret
13. Val av ordförande för föreningen för en tid av 1 år
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
      för en tid av 1 år
15. Val av revisor samt ersättare
16. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna
      motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande  

STADGAR FÖR FÖRENINGEN TORNEDALICA

§1.  Föreningens firma
Tornedalica är en ideell förening.

§ 2.  Ändamål 
Tornedalica har till ändamål att i samverkan över riksgränserna stimulera till och publicera forskningsbidrag och annan litteratur med dokumentärt värde från Nordkalotten och i synnerhet från Tornedalen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt minoriteter inom Nordkalottområdet.

§ 3.  Föreningens säte
Tornedalica har sitt säte i Luleå.  

§ 4. Medlemskap och rösträtt
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och följer föreningens stadgar och beslut. Medlem kan vara enskild person och juridisk person (företagare eller annan förening/organisation, se not 1 nedan).
Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet.
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§ 5. Organisation
Ideella föreningar är demokratiskt uppbyggda. Det betyder att varje medlem kan vara med och diskutera och besluta om verksamheten. En gång om året har föreningen ett årsmöte där medlemmarna bestämmer om verksamhet och ekonomi. Dessutom väljs vilka som ska vara med i föreningens styrelse. Personerna i styrelsen ansvarar sedan för föreningens löpande verksamhet fram till nästa årsmöte. Styrelsen ser också till att man i föreningen följer stadgarna.
Högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Årsmötet väljer ordförande samt sex styrelseledamöter och ev. suppleanter för föreningen. Verkställande organ är Tornedalicas styrelse.

§ 6.  Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter som väljs för ett år av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.
Styrelsen beslutar hur Tornedalicas firma skall tecknas.
Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen eller då minst tre ledamöter av styrelsen det begär.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lottning. 

§ 7.  Ekonomi och revision 
Tornedalicas verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Tornedalicas förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor samt för revisorn utsedd ersättare. 

§ 8. Årsmötet 
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet utlyses senast 14 dagar före årsmötet.
 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett år.
13. Val av revisor samt ersättare.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.
 
§ 11. Ändring av stadgarna 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 12.  Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen Tornedalica krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Årsmötet beslutar vad som ska göras angående föreningens eventuella tillgångar.
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.
 
 
Not 1.
En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.
Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.